โฮมเพจ   /  กฎหมายภาษีอากรและกฎหมายนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขุดและทรัพยากรแร่

กฎหมายภาษีอากรและกฎหมายนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขุดและทรัพยากรแร่

บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร | กรมสรรพากร

บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร. ลักษณะ 1 ข้อความเบื้องต้น. ลักษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร. หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป. หมวด 1 ทวิ คณะ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาษีอากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจต้องมีความเข้าใจในเรื่องภาษีอากร จึงจะทำให้ไม่มีความเสี่ยงในการกระทำผิดตามกฎหมายภาษีอากรจึงเป็นเหตุ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี | กรมสรรพากร

สิทธิของผู้เสียภาษี. หน้าที่ตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่เสียภาษี. คู่มือผู้เสียภาษีในการจัดทำข้อตกลงการกำหนดราคาเป็นการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การขอคืนภาษีอากร ตอนที่ 1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

การขอคืนภาษีอากรตอนที่ 1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล. ในการเสียภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล อาจมีกรณี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความรู้กฎหมายภาษีอากร

หลักการจัดเก็บภาษีที่ดีมี 6 ประการคือ. 1. หลักความเป็นธรรม นับว่าสำคัญมากเนื่องจาก การจัดเก็บภาษีอากรที่เป็นธรรมจะมีส่วน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาษีเงินได้นิติบุคคล คืออะไร ? คำนวณแบบไหน

วิธีคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล. ถ้าหากลองเปรียบเทียบกับวิธีการคำนวณ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผมคงต้องบอกว่านิติบุคคลที่เสียภาษีจากฐานกำไร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาษีอากรในประเทศไทย

ภาษีอากรในประเทศไทย อาจเกี่ยวข้องกับการจ่ายภาษีให้แก่ราชการสองระดับ ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ( กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาษีเงินได้นิติบุคคล | กรมสรรพากร

ภาษีเงินได้นิติบุคคล. เป็นภาษีอากรประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร จัดเก็บจากเงินได้ของบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบเขตการทดสอบ | กรมสรรพากร

ขอบเขตเนื้อหาวิชาที่ทำการทดสอบ ครั้งที่ 23 (1/2554) 1. วิชาการบัญชี ทดสอบความรู้การบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน โดยครอบคลุมในเรื่องแม่บท ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร | กรมสรรพากร

1. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร วิชาละ 500 บาท. 2. ในการสมัครสอบท่านสามารถสมัครสอบครั้งละวิชาได้ โดยแต่ละวิชา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กฎหมายออกใหม่ | กรมสรรพากร

21 ธันวาคม 2566. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 442) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร

ติดต่อหลักสูตร. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร. โทร: 095-367-6126 และ 097-026-6896. อีเมล: [email protected].

รายละเอียดเพิ่มเติม

::ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์::

กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2 (17) (18) และ (62) ป. 100/2543 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและอากรแสตมป์ กรณีขายโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

รวมกฎหมายภาษี | กรมสรรพากร

สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร; แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม; โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร

รายละเอียดเพิ่มเติม

หมวด 3 ภาษีเงินได้ | กรมสรรพากร

ส่วน 3 การเก็บภาษีจากบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล. มาตรา 65 รายได้รายจ่ายและรอบระยะเวลาบัญชี. มาตรา 65 ทวิ เงื่อนไขการคำนวณ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับ การขายอสังหาริมทรัพย์ ของบุคคล…

การนับระยะเวลาจำนวนปีที่ถือครองจะใช้ตามปีปฏิทิน (ปี พ.ศ.) เช่น ซื้อที่ดินมาเมื่อ 15 ธ.ค. 2564 แล้วขายไปเมื่อ 15 ม.ค. 2565 จะนับระยะเวลาที่ถือครองเป็น 2 ปี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บุคคลธรรมดา VS นิติบุคล ความต่างเรื่องภาษี...ที่…

บุคคลธรรมดา : สำหรับ "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" อัตราภาษีสูงสุดอยู่ที่ 35% โดยการคำนวณภาษีมี 2 วิธี. วิธีที่ 1 เงินได้สุทธิ x อัตรา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

09-กฏหมายเกี่ยวกับภาษีอากร

09-กฏหมายเกี่ยวกับภาษีอากร. ภาษีอากร คือเงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากประชาชนตามกฏหมายเพื่อเป็นรายได้ของรัฐ โดยรัฐกำหนดว่า ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การอบรม/องค์กรวิชาชีพบัญชีฯ | กรมสรรพากร

การอบรม 12 ชั่วโมงต่อปี. การขอเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีฯ. การอบรม 12 ชั่วโมงของผู้สอบบัญชีภาษีอากร. การจัดหลักสูตรการอบรมของ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการยกเว้นภาษีอากร | กฤษรัตน์ …

การยกเว้นภาษีอากร หมายถึง การที่กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ อันมีผลทำให้ผู้เสียภาษีอากรไม่ต้องเสียภาษีอากร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปแนวความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร | myAccount Cloud

ความหมายของภาษีอากรอาจแบ่งเป็น 2 แนว. แนวที่หนึ่ง อธิบายว่า ภาษีอากรคือสิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร และนำไปใช้ เพื่อ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การศึกษาปัญหาภาษีอากร …

ครอบคลุมกับปญัหาภาษีอากรที่เกิดขึ้น แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 1.ทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร

รายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขเกี่ยวกับการอบรมของผู้สอบบัญชีภาษีอากร

ข้อ 2 การอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพผู้สอบบัญชีภาษีอากร ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | กรมสรรพากร

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีหรือหน่วยงานที่อธิบดีให้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร

กฎหมายภาษีอากรทุกฉบับ มีหัวข้อส าคัญอันเป็นโครงสร้างของกฎหมายฉบับนั้นๆ ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น ... จะก าหนด แต่โดยทั่วไปมัก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

2 นิติบุคคล กฎหมาย ภาษี ที่ไม่เคยมีใครบอกคุณ?

อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าประเภทของนิติบุคคลมีด้วยกัน 2 ประเภทตามกฎหมาย คือ 1. นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประมวลรัษฎากร

ประมวลรัษฎากร. โดย ผศ. ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร. ประมวลรัษฎากร (ประ-มวน-รัด-สะ-ดา-กอน) เป็นกฎหมายภาษี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

E-Commerce | กรมสรรพากร

2. เว็บไซต์เพื่อการขายสินค้า (e-Shopping) e-Shopping หมายถึง เว็บไซต์ที่ผู้ประกอบการสร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกิจการ ส่วนใหญ่จะใช้ชื่อกิจการเป็นชื่อ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบภาษีอากรของเวียดนาม | RYT9

การหลบเลี่ยงหรือการโกงภาษี การจ่ายภาษีช้า การสำแดงภาษีที่ต่ำกว่าความเป็นจริง — 5 ปี นับจากวันที่มีการกระทำผิด. หากอายุ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กฎหมายภาษีอากรกับการคุ้มครองข้อมูลของผู้เสียภาษีอากร …

หรือประมวลรัษฎากรของสหรัฐ มาตรา 6103 กำหนดหลักการไว้ว่า ข้อมูลในแบบแสดงรายการเสียภาษีอากรของผู้เสียภาษีอากรจะได้รับการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับอากรแสตมป์ ฉบับที่ 22 | กรมสรรพากร

(1) ประกาศกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 16) เรื่องกำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการเปิดแสตมป์อากรสำหรับตราสาร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

กฎหมายการคลัง และภาษีอากร. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร

9.3 ฐานภาษีและประเภทภาษีอากร 9.4การเปลี่ยนแปลงโครงสรางรายไดรัฐบาลกลาง พ.ศ. 2531-2556 ... คือ ภาษีที่ภาระตกกับ บุคคลที่กฎหมายประสงค์ใ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาษีที่เกี่ยวข้อง | กรมสรรพากร

กรณีเงินได้ทุกประเภทไม่รวมเงินได้ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร มีจำนวนรวมตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไป ให้นำยอดเงินได้ คูณด้วย 0.005 คำนวณภาษีจาก 2 วิธี แล้วให้ชำระจากยอดที่มากกว่า เว้นแต่คำนวณภาษวีธีที่ 2 แล้วมีภาษีไม่เกิน 5,000 บาท ให้ชำระตามวิธีที่ 1 … See more

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการขายอสังหาริมทรัพย์

ข้อควรทราบ 1. โปรแกรมคำนวณภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขาย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กฎหมาย พ.ร.บ.อาคารชุดฉบับใหม่ …

2. การจดทะเบียนอาคารชุด. ในทางกฎหมายพ.ร.บ.อาคารชุดฉบับใหม่นี้ ได้ระบุให้มีหลักฐานและรายละเอียดเพิ่มเติมในการยื่นเอกสารการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม